Konsulent – og psykologbistand

 

Der kan ydes konsulentbistand med hensyn til problemidentifikation og konfliktløsning i personalegrupper i offentlige - og private virksomheder samt institutioner.

Der kan ydes konsulentbistand til udviklingssamtaler i virksomheder og institutioner.

Der kan ydes psykologbistand til godkendelse af plejefamilier og børns placering i disse.

Der kan foretages undersøgelse af forældrekompetence. (se særskilt side)

 

Supervision

 

Supervision kan gives primært til pædagoger og lærere i Folkeskolen og gymnasier, private skoler og opholdssteder, institutioner samt til plejefamilier.

Supervision kan ydes på organisations-, sags- og på individplan til enkelte eller i en gruppe.

Supervision af enkeltpersoner har også til formål at uddanne den enkelte, ved at der sættes fokus på personens stærke sider, og der arbejdes med en udbygning af disse.

Supervision kan gives til psykologer, der ønsker at få autorisation, og supervision af deres psykologarbejde både specifikt og generelt.

 

Børne- og ungerådgivning

 

Ved børne- og ungerådgivningen kan jeg tilbyde forældre m.fl. at:

Hjælpe børn og unge til at formulere, hvilke vanskeligheder de kan have i:

 • Hjemmet
 • Skolen
 • Kammeratskabsgruppen
 • Forhold til sig selv

 

Hjælpe barnet og den unge til at blive motiveret for at modtage relevant hjælp.

Hjælpe barnet og den unge til at bevidstgøre oplevelser, som det har forsøgt at fortrænge. 

Hjælp til børn og unge, som har været udsat for psykiske og eller fysiske overgreb. 

Hjælp til børn og unge som kommer fra alkoholiserede familier og andre former for misbrug.

Hjælp til skilsmissebørn.

 

Hjælp til fødselspsykose

 

Mor – og barn relation:

 • Hvordan opbygger det nyfødte og moderen den allerførste relation?

 • Hvordan skabes tilknytning mellem mor og barn?

For at forbedre mor – barn relationerne kan der arbejdes med:

 • Moderens oplevelser af at være nybagt mor

 • Moderens oplevelser af sig selv i sin nye moderrolle

 • Forventninger til det nyfødte barn

 • Moderens oplevelse af barnets trivsel

 • Forholdet mellem de nybagte forældre

 • Forældres indlevelse i barnet

 • Barnets måde at meddele sig på

 • Udvikle og vedligeholde ”at give” og ”at tage” kontakten

 • At observere barnet og hvad det har brug for

 

Forældrerådgivning

 

Forældrerådgivning / vejledning:

 • Søskendekonflikt

 • Rådgivning/ vejledning i samarbejdet mellem forældre og pædagoger & lærere

 • Rådgivning / vejledning i skoleplacering

 • Rådgivning/ vejledning til forældre i at hjælpe deres barn/ ung gennem pubertetsperioden

 • Hjælpe forældre til at sætte ord på der, de ser

 • Hjælpe forældre til at bede om relevant hjælp til deres barn/ ung

Rådgivning/ vejledning i opdragelsen / socialisering af børn og unge:

 • Hjælpe forældre til at finde ud af, hvornår der er grund til bekymring over deres barns måde at reagere på

 • Hvad kan man betragte som normalt eller unormalt i sit barns måde at reagere på?

 • Hvornår er et barns udvikling truet/ afsporet?

 • Mobningsproblemer

 

Rådgivning/ vejledning til forældre med psykisk syge børn og/ eller vejledning/ rådgivning, hvis barnet har fået en klinisk diagnose.

 

Individuel, - par – og gruppeterapi

 

Individuel terapi:

 

Der ydes behandling af:

 • Akut opståede problemer af psykosomatisk karakter

 • Tabs- og svigt problematikker

 • Krænkelser og overgreb

 • Depressioner

 • Mangelfuld selvværd og opgiven

 • Tab af livslyst

 • Udbrændthed

 • Stress

Par- og gruppe/ familie terapi:

Familiedynamikken klarlægges

 • I parterapi arbejdes der med at gøre førbevidst og ubevidst materiale hos parterne bevidst.

 • Synliggørelse af polarisering af roller i mellem ægtefællerne/ partnerne.

 • Afdækning af hvilken forståelse de enkelte familiemedlemmer har af familiens vanskeligheder. 

 • Hvilke former for relationer er der skabt i familien?

 • Hvilken rolle har børnene i familien?

 • Bærer familien eller de enkelte familiemedlemmer rundt på hemmeligheder?

 • Vanskeligheder i kommunikationen parterne imellem

Samværsrådgivning og konfliktmægling

 

Vejledning/ rådgivning gives i forhold til nedenstående:

 • Samværsrådgivningen søger at afdække parternes holdning til parfællesskabet.

 • Hvis der er børn, undersøges og klarlægges parternes relationer til disse.

 • Samspils - og skilsmisseproblematikker afdækkes.

 • Opløsning af parforhold

Behandling kan tilbydes:

 • Mægling med henblik på at skabe forlig mellem parterne

 • Forhold til ”bonusbørn”

 • Sammenbragte familier

Krise – og stressbehandling

 

Akut krisebehandling kan ydes i form af debriefing til enkelt personer eller til en gruppe, der har været udsat for overlast.

Individuel krisehjælp kan ydes til:

 • Mennesker, der står i en eksistentiel krise.

 • Mennesker, der har lidt et pludseligt tab.

 • Mennesker, der har været udsat for overlast i form af overgreb, overfald, trusler, psykisk sammenbrud eller  ramt af sygdom o. lign..

Der ydes også krisehjælp til børn og unge.

Psykologiske og pædagogisk undersøgelser af børn, unge og voksne

 

Der udføres psykologundersøgelser af børn og unge samt voksne med det formål at indkredse barnets/ den unges / voksnes ressourser og personlighed.

Psykologundersøgelser kan omfatte:

 • Faglige prøver
 • Kognitive undersøgelser
 • Kliniske undersøgelser (personlighedsprøver)
 • Observationer
 • Samspilsundersøgelser

Der foretages undersøgelser af:

 • Skolebørn
 • Plejebørn
 • Anbragte børn
 • Unge, der har brug for at finde deres ressourcer med hensyn til uddannelse og arbejde.

Forældrekompetenceundersøgelser

 

På opfordring fra mor/barn institutioner eller fra kommuner udføres forældrekompetenceundersøgelser, der bl.a. indeholder:

 • Samtaler med forældrene

 • Evt. samtaler med barnet

 • Observationer af samspillet mellem barn og forældre

 • Psykologiske undersøgelser af barnets forældre og enkelte gange undersøgelser af barnet
   

Undersøgelserne udføres med udgangspunkt i "Retningslinjer for udarbejdelse og anvendelse af forældrekompetenceundersøgelser" udgivet af Socialministeriet juni 2011.

 

Tilbud udarbejdes på baggrund af sagens akter

Børnesagkyndige undersøgelser

 

Børnesagkyndige undersøgelser udføres for retsinstanser og statsforvaltninger i henhold til Forældreansvars-loven (Lov nr. 1085 af 07/10/2014) efter gældende vejledning nr. 72 af 27/09/2012 fra Social- og Integrationsministeriet udarbejdet af Ankestyrelsen og familieretsafdelingen i samarbejde med Dansk Psykolog Forening.

Jeg påtager mig børnesagkyndige undersøgelser over hele landet, specielt hvor den ene forældrepart bor på Sjælland, København, Lolland, Falster eller Møn og denanden part bor vest for Storebælt, idet jeg bor centralt på Midtsjælland.

Desuden foretager jeg samtaler med børn for retsinstanser i skilsmissesager for at belyse barnets perspektiv.

En del skilsmisseproblematikker kan løses ved en konfliktmægling, som retsinstanser og jeg har gode erfaringer med.

Til forældre kan jeg som børnesagkyndig give vejledning og rådgivning i skilsmissesager med hensyn til samværsproblematikker og uenighed om barnets bopæl.

Formålet med en børnesagkyndig undersøgelse er ifølge Forældreansvarslovens lovens § 34 at barnets perspektiv altid synliggøres med henblik på at finde frem til, hvad der er det bedste for det enkelte barn. Den børnesagkyndige undersøgelse skal danne grundlag for forligsbestræbelser og være fremtidsorienteret i sit perspektiv i forhold til, hvad der er det bedste for barnet, og den skal endvidere belyse forældrenes samarbejdsevne og samarbejdsmuligheder.

Udgangspunktet for en børnesagkyndig undersøgelse omfatter - mindst to kliniske (afdækkende) samtaler med hver af forældrene, - mindst to observationer af samspillet mellem hver af forældrene og barnet (gerne ved hjemmebesøg og/eller på et neutralt sted) samt en samtale med barnet alene, eventuelt i klinikken eller i forbindelse med en observation i hjemmet, samt en gennemgang af erklæringen med forældrene.